abc-thinkbig

abc-thinkbig

over ABC-thinkBIG

ABC-thinkBIG is een persoonlijk website met artikelen, publicaties en links over leiderschap, bedrijfskundige aspecten én service georienteerde architectuur.

De M van SIMPEL

persoonlijkGeplaatst door Mary Beijleveld zo, mei 22, 2011 16:24:54

SIMPEL is een concept en een acroniem. Elke letter van het woord SIMPEL staat ergens voor:

S = voor succesverhaal , in het Engels: Success story or just Story.

I = voor intelligentie, intelligence

M = voor missiegedreven, mission driven

P = voor passie, passion

E = voor energiegevend, energizing / empowerment

L = voor Liefde & Leiderschap, Love & Leadership

De woorden zijn zorgvuldig gekozen, niet omdat de 1e letters ervan eenvoudigweg het woord SIMPEL / SIMPLE vormen. Het woord SIMPEL is wel het belangrijkste startpunt geweest in mijn gedachten en deze serie weblogs.

Met het samenstel van uitgangspunten, principes en insteken in SIMPEL wil ik managers, leiders en zogenaamde coaches aanspreken, hen erop wijzen dat er alternatieven zijn voor traditionele management denkramen. Dat is erg moeilijk voor deze mensen want we worden al precies een eeuw gehersenspoeld met die de managementtheorieën.

Maar vooral wil ik de mensen, die dagelijks met de traditionele management manieren geconfronteerd worden, of zich daaraan niet kunnen onttrekken (dezelfde managers cs.) een hart onder de riem te steken. En dat is eigenlijk vrij gemakkelijk en simpel. Als ik de juiste toon weet te vinden.

<<tromgeroffel>> Nu de letter M. De letter M staat voor waar het over moet gaat. De Missie!

Het gaat over jouw missie in het leven, over de missie van de organisatie waar je werkt en of dat hetgeen is waaraan jij je aan kunt verbinden of committeren. Of je de balans kunt vinden tussen je eigen doelen in het leven en de doelen van de organisatie. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.

Dat gaat over jouw eigen leiderschap en de leiderschap van jouw manager. Ik heb ’t al eens eerder opgeschreven dat leiders samen met anderen de richting van de organisatie zullen bepalen, boven zichzelf zullen uitstijgen, mensen respecteren ook al hebben die een mening die even niet in het straatje te pas komt en liefdevol of in ieder geval geweldloos kunnen communiceren. Ik kom daar graag op terug bij de letter L van SIMPEL. De L van Liefde en Leiderschap.

De gezamenlijke missie

We leven nu in een tijd waar mensen willen dat de nadruk ligt op betekenisvolle, motiverende doelen, tot waar zij zich door aangesproken voelen, die ze zelf willen bereiken als individu, en niet als naloper / volger van de een of andere 'charismatische" manager of beslisser. Leiders vragen of de visie en missie aantrekkelijk is en zodanig parallel ligt aan de normen en waarden van de persoon dat ie daar in mee kan gaan of vraagt om kritiek.

De samenhangende missie

Ook gaat een missie over het grotere geheel waarbinnen een mens verkeert en de noodzaak om niet alleen aandacht te hebben voor de gebeurtenissen binnen een subsysteem zoals een functie, een afdeling of een specifieke vakopleiding. Het gaat om de context, om het gehele systeem en de relatie tussen de onderdelen van het systeem.

Concreet / praktisch

Om het een beetje simpel te houden en niet te hoog over, wat kunnen we / hoe kunnen we dit doen? Hoe krijgen we voor elkaar? Eigenlijk komt het erop neer dat je open staat voor veranderingen en andersdenkenden. In projecten, in trajecten, op het werk, in netwerken, verenigingen, politiek en wetenschap. Elkaar opzoekt en kennis neemt wat er om je heen gebeurt.

Handvatten hiervoor zijn:

  • Niet lineair denken (non-lineair thinking).

Ik noem dit ook wel circulair denken. Je kunt hierdoor een rijkere mening vormen. Minder 1-dimensioneel. Door bv. de input van een ander te vragen. Door Iets langer te wachten om je eigen mening te ventileren. Door de inzichten van een ander op waarde te schatten. Zo laat mogelijk voor jezelf te besluiten wat de goede oplossing/weg is. Toegeven dat je het eigenlijk niet weet (vooral die laatste is erg lastig) Toeval toelaten in de besluitvorming. Een van de manieren daarvoor is bv. het socratisch debat of een ‘Lagerhuis’ discussie. Of eens de totaal andere mening van de ander verdedigen.

  • Inclusief denken (non exclusive thinking)

Dat is zoveel mogelijk ideeën toelaten voor er 1 of enkele uit te pikken. En door Iedereen mee te laten doen of minimaal mee te laten denken. Wat goede momenten zijn om te leren inclusief te denken zijn om mee te doen aan Yammer, Twitteren en op forums. Voordeel van deze ‘social media’ is, dat je langer over je vraag of antwoord kunt nadenken.

Of doe mee aan Open Space bijeenkomsten, praat bij het koffieapparaat met je collega en in een intervisiegesprek. Deel je verbazing over hoe de dingen gaan. Voordeel hiervan is dat je levensecht contact hebt.

Dat betekent ook zo weinig mogelijk meedoen aan al die nietszeggende, hiërarchie bevestigende vergaderingen. Vaak zijn het ventielen voor de mening van de manager en iemands gewichtigheid te bevestigen. Kijk mij eens uitgenodigd zijn. Zelfs een vraag zoals, “wat vind jij ervan?” tijdens zo’n vergadering kunnen bedoeld zijn om de bokken van de schapen te onderscheiden. Je weet wel, om de volgers te ontdekken en de recalcitrante mensen. Deze zijn niet bedoeld om inclusief te denken, echt kennis te nemen van een andere blik op de zaak. Het zal wel weer een boude opmerking van mij zijn maar er bestaat überhaupt niet zoiets als effectief vergaderen.

  • Van multidisciplinair maar interdisciplinair denken

Ik denk dat het komt omdat ik bedrijfskunde heb gestudeerd. Bij uitstek een studie dat vraagt om vanuit meerdere disciplines tegelijk te kijken. Dus niet alleen meervoudig te kijken maar Interdisciplinair. Bij mijn vorige betrekking vergeleek ik beide met de volgende plaatjes: Multidisciplinair is als de zijden van vierkanten die langs elkaar schuren. Interdisciplinair is als het venndiagram, waar het samenkomt.

  • Denken in systemen

Dit gaat erover dat gecompliceerde dingen gemakkelijker zijn op te knippen in kleinere deelproblemen. En als het om systemen en complexe problemen gaat deze alleen in samenhang opgelost kunnen worden. Dat vraagt om pendelen tussen abstractieniveaus om de ‘variabelen’ en de relatie daartussen te ontdekken. Om versterkende loops te ontdekken. Om te ontdekken dat aan een revolutionaire verandering (of de juist opkomende crisis) een proces van langdurig en schier onzichtbare evolutie vooraf ging zoals met the flywheel and the doomloop*. Dat je de samenhang moet ontdekken. Zelfreflecterende systemen zijn onderdeel van het probleem. Mag ik kortheidshalve tot de I van SIMPEL verwijzen?

In een van mijn vorige blogs heb ik hier ook al iets over verteld: http://iloapp.abc-thinkbig.com/blog/weblog?Home&post=79

In mijn leven heb ik het genoegen mogen smaken om bij vele gelegenheden mee te werken aan de samenstelling van een missie (statement). Wat het beste werkte en mij in ieder geval het meest inspireerde was het volgende: Tezamen met mijn collega’s, manager, bestuurslid, gelijkgestemden etc. een aantal kernwaarden te delen die het motief waren om voor de organisatie/het bedrijf/de afdeling, het initiatief te werken. Om kernwaarden te noteren die onze relatie met de klant /leden / belanghebbenden aangaf. Om te kijken of dat de reden van bestaan kon weergeven. Aan de volgende bedrijfsmissie, en de verklaring ervan, heb ik een grote bijdrage kunnen en ik ben er trots op:

In partnerschap met onze klant willen wij bedrijfsdoelen realiseren en kansen benutten door ervoor te zorgen dat business, mensen, en IT optimaal met elkaar samenwerken. Het is onze missie flexibiliteit, efficiëntie en kwaliteit in samenhang te implementeren om daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren.

Onze kernwaarden bestaan uit klantbelang, professionaliteit, klanttevredenheid, samen problemen oplossen, communicatieve vaardigheden en zelfvertrouwen

Onder partnerschap verstaan wij een grondhouding waarin:

· wij de relatie met de klant en partner zien als een voor de lange termijn

· wij wederzijds respect een randvoorwaarde achten in onze relatie met de klant en partners

· wij onze rol zien als die van vertrouwde adviseur

· wij willen dat onze diensten vooral aanvullend zijn aan de competenties van de klant en

· wij de klant en partner willen bijstaan in het groeipad naar volwassenheid.

Samengevat: een relatie in balans.”

Overigens was deze mooie missie geen garantie dat we dingen gedaan kregen en overeind bleven. Daar waren nog weer andere dingen voor nodig. In dat verband verwijs ik maar weer naar alle letters van SIMPEL. Dat is niet zo eenvoudig.

Advies:

Blijf met jezelf en met elkaar in contact. Blijf verbonden met je netwerk en hou voeling met wat anderen doen, vooral ook in de organisatie waar je werkt.

De leider of manager is ervoor verantwoordelijk dat de goede strategische keuzes gemaakt worden, dat deze keuzes transparant zijn zodat jij helder kunt krijgen waar de balans ligt tussen je eigen missie en die van de organisatie en of / hoe dat bij elkaar past.

Dan kun jij je eigen keuzes ook maken.

* Good to Great van Jim Collins

Systeemdenken van Bill Bryan et all.

  • Reacties(0)//weblog.abc-thinkbig.com/#post102